Поддръжката на общински обекти в община Асеновград ще се извършва чрез Оперативните програми „Развитие на човешките ресурси „

Откриването на нови работни места в райони със слабо икономическо развитие е една от целите на страната ни. Поради това средствата от оперативната програма „Развитие на човешките ресурси” 2014 – 2020 се превръща в един от основните варианти за да се осигури препитание а лица над 54 годишна възраст. В места като община Асеновград се забелязва един наистина сериозен проблем с високото ниво на безработица и с помощта на тази европейска схема се насърчават хората в трудоспособна възраст да се включат в различни дейности, които не само да ги накарат да се чувстват полезни и ангажирани, а освен това да се извършат и доста отлагани ремонти на територията на общината.програми за заетост

Размера на отпусната от програмата сума е 174 хиляди лева. Идеята е тези средства да не се предлагат като социална помощ, а като възнаграждение на хората в неравностойно положение. Повече за инициативата можете да прочетете тук https://bit.ly/2D41Bky . Част от парите ще бъдат използвани за подобряването на материалната база в офисите на общината, а други за създаването на канцеларии за новосформираното общинско дружество, което ще осигури работа за не малко безработни. Заетостта за райони като община Асеновград е сериозен проблем. Това води до обезлюдяване, ниска квалификация и мотивация на населението, както и увеличаването на битовата престъпност. Затова общината използва възможността да разкрие нови работни места чрез оперативните програми, като по този начин дава шанс на лица без всякаква професионална квалификация да работят, да се чувстват полезни  да получават съответното възнаграждение. Една от причините в малките населени места да има липса на кадри е именно потенциала, който те имат пред себе си за развитие. И за да се чувстват полезни и ангажирани с някаква дейност лица над 54 години в трудоспособна възраст могат да се включат в мероприятия, които са свързани с ремонтни дейности и други, които ще спомогнат за подобряване облика на общината.